Home

Minister van Volksgezondheid 2021

Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president Hugo de Jonge. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president Bruno Johannes Bruins (Arnhem, 10 juli 1963) is een Nederlands politicus namens de VVD en bestuurder. Hij was van 26 oktober 2017 tot en met 19 maart 2020 minister voor Medische Zorg & Sport in het kabinet-Rutte III De Block bleef minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie tot oktober 2020, toen de regering-De Croo de eed aflegde. In deze regering werd ze geen minister meer, waarna ze terugkeerde naar de Kamer Op woensdag 27 januari heeft Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het medisch-microbiologische.

Hugo de Jonge Rijksoverheid

9.444 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister de Jonge informeert de Eerste en de Tweede Kamer over Kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie: COVID-19. Het kabinet-Rutte III is het huidige (demissionaire) Nederlandse kabinet.Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie Mark Rutte (VVD) komt aan op het Binnenhof. Het regeerakkoord voor zijn derde kabinet is klaar

De Rijksoverheid voert tabaksontmoedigingsbeleid. Roken is verboden in alle openbare ruimten, op de werkplek en in de hele horeca Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2018, kenmerk 2018-2207875, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes (Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie VWS 2019 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding bevoegd voor. het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met uitzondering van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht; Matthias Diependaele (N-VA) Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed bevoegd voor. het beleidsdomein Financiën en Begroting; het beleidsveld Onroerend Erfgoe Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Petra De Sutter Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post: Vincent Van Quickenborne Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee. David Clarinva Dit is een lijst van ministers van Welzijn, (Volks)gezondheid, Gezin, Sociale Aangelegenheden en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering.. Welzijn, (Volks)gezondheid en Gezin zijn gemeenschapsbevoegdheden en heeft na onderwijs het grootste aandeel binnen het budget van de Vlaamse regering

Dit verantwoordingsonderzoek betreft 2019, toen dit nog niet speelde. De begrotingsuitgaven van de minister van VWS bedroegen in dat jaar € 18 miljard. De meeste zorguitgaven worden met premiegeld betaald. De minister van VWS heeft zich in 2019 ingespannen om de verantwoording over besteding, bedrijfsvoering en beleid te verbeteren Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding . Adres Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België Routeplanner (opent in nieuw venster) Telefoon 02. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Commissie van Toezicht Directeur-generaal Directieraad Plaatsvervangend DG / Directeur Centrum Infectieziekte- bestrijding Landelijke Coördinatie Infectieziekte-bestrijding Epidemiologie en Surveillance van Infectie-ziekten Infectieziekte-onderzoek, Diagnostiek en Laboratorium Surveilance Zoönosen e

Bewindspersonen Regering Rijksoverheid

Openen/sluiten 25657-321 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318 Ministerie van Volksgezondheid Minister Amar Ramadhin Ministerie van Transport, Communicatie & Toerism

Bruno Bruins - Wikipedi

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2019, kenmerk 1260279-170430-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedinge De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer

Het wel en wee van een WVG-minister - Actueel

Maggie De Block - Wikipedi

2019 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2019, kenmerk 1604138-181029-WJZ, houdende nadere regels op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Met name die toegankelijkheid is op dit moment een grote De minister van VWS heeft zich in 2019 ingespannen om de verantwoording over besteding U zal haar nergens anders op het internet vinden dan op de site van de B.U.B. : de volledige lijst van de ministers van het federale België ! De B.U.B. blijft deze schandalige verspilling van overheidsgeld, die veroorzaakt werd door het taalfederalisme dat door de particratie zonder referendum in ons klein land geïnstalleerd werd, aanklagen Inkoopdata Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 Permanent link Copied. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Email

Je Vindt Wat je Zoekt op Booking.com, de Grootste Reissite Van de Wereld. Boek het Hotel Du Ministere Parijs. U krijgt direct een bevestiging Begin 2019 volgt de reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het evaluatierapport van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek. In de aanbiedingsbrief van dit evaluatierapport (TK 29 963, nr. 18) is aangegeven dat het streven was om deze reactie in het najaar van 2018 naar de Kamer te sturen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 1. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2019, kenmerk 1572784-194503-WJZ; Gelet op de artikelen 11.1.6, derde lid, van de Wet langdurige zorg en artikel 8.6a, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van , houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisatie van vergoedingsbedragen De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies
 3. De Jeugdautoriteit adviseert de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en daar waar het (Kamerstuk 31 839, nr. 670) van juni 2019 om samen met gemeenten de reikwijdte van de jeugdhulpplicht te verkennen/onderzoeken en daarbij mee te nemen wat hoort bij normaal opvoeden en opgroeien, wat onderdeel.
 4. Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders over het jaar 2020 worden verhoogd met een percentage van 2,5. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jong
 5. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (53) Publicatiedatum. Afgelopen jaar (1) Ouder dan een jaar (52) Jaargang. 2020 (2) 2019 (4) 2018 (2) 2017 (3) 2016 (1) 2015 (3) 2014 (2) 2013 (2) 2012 (1) 2010 (2) 2009 (1) 2008 (6) 2007 (2) 2006 (3) 2005 (1.

WASHINGTON - Aanstaand Amerikaans president Joe Biden heeft Rachel Levine naar voren geschoven als onderminister van Volksgezondheid. Zij wordt als de nominatie wordt goedgekeurd door de Senaat de.. Schrijver Frank Ruesink schreef het boek Hugo - ik ben ook jouw soldaat niet, een absolute must read. Op zijn website schreef Ruesink op 12 november 2020:Daar zat de oud-Minister van Volksgezondheid dan. Schuin tegenover hem een moeder met wiens kind het helemaal was misgegaan na het vaccineren.Haar kind behoorde in dat jaar nog niet tot de groep van 5 tot 10 kinderen die zoals ex-RIVM.

Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid De Inspectie voor de Volksgezondheid is een onafhankelijke dienst binnen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bekijkt hoe gezond Nederland is en hoe de gezondheid van Nederlanders wordt beïnvloed. Ter bescherming van de volksgezondheid doen we onder andere onderzoek naar de veiligheid van medische producten, geneesmiddelen en voedsel. Ook brengen we de leefstijl van Nederlanders in kaart

Op initiatief van de Minister van volksgezondheid mevrouw Maggie De Block, en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), heeft het traditionele trefpunt verpleegkunde plaatsgevonden op 29 /11/19. Het thema van dit jaar was de uitvoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg Het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd in 1982 opgeheven, waarna CRM werd omgevormd tot Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het bijstandsbeleid ging toen over naar Sociale Zaken. Cultuur ging in 1994 over naar Onderwijs en Wetenschappen. De naam van het zorg- en welzijnsdepartement werd toen Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister Volksgezondheid legt vruchtbaar bezoek aan Cuba af 26-07-2019. Het werkbezoek stond eveneens in het teken van de verdere verdieping van de samenwerking tussen Suriname en Cuba, waarbij afspraken gemaakt zijn die op korte termijn zullen worden uitgevoerd

Over ons | FOD Volksgezondheid

Kabinet-Rutte III - Wikipedi

Dit zijn alle ministers in het kabinet-Rutte III volgens

Bekijk het profiel van Hugo de Jonge op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Hugo heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Hugo en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Hotspots van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019- Versie 1.0. Datum 29-7-2020. Status concept. Vastgesteld in het strategisch informatieoverleg (SIO) op 21-7-2020 Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil dat er meer getest wordt op corona, dat vertelt hij in De zevende dag. Door de kerstvakantie en..

Roken Rijksoverheid

Zelfstandig naamwoord. minister van Volksgezondheid m politiek bestuurder die op het niveau van een land of deelstaat verantwoordelijk is voor het voorkomen en bestrijden van ziekteZe wilden dat ik minister van Volksgezondheid werd. Maar ik piekerde er niet over, ik heb geen verstand van politiek. Synonieme Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Beleidsnota 2019-2024. Beleidsnota 2019-2024. Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding . Beleidsdocument • november 2019 Matthias Diependaele, Vlaams. minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16 december 2019 brief van de minister van VWS inzake Veegbrief 2019. EK, C voor kennisgeving aangenomen op 14 januari 2020 16 december 2019 brief regering; Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 TK, 145. De minister van Volksgezondheid, Fernando Ruiz , kondigde aan dat hij deze week een ontmoeting zal hebben met de rechter Giovanni Humberto Legro Machado, die onlangs de Colombiaanse regering heeft opgedragen om opnieuw een negatieve coronatest te eisen voor reizigers die Colombia willen binnenkomen en een quarantaine van 14 dagen

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. te Loughrea d.d. 04 augustus 2019 tot wijziging van de handelsvergunning voor het diergeneesmiddel Exitel kat 230 mg/20 mg filmomhulde smakelijke tabletten voor katten, ingeschreve Amar Ramadhin is een Surinaams medicus en politicus. Hij is van beroep huisarts en als arts ook lid van de medische staf van de SVB. In juli 2020 is hij aangetreden als minister van Volksgezondheid

wetten.nl - Regeling - Beleidsregels bestuurlijke boete ..

Nederlands: ·meervoud van het zelfstandig naamwoord minister van Volksgezondheid De Europese ministers van Volksgezondheid hebben gisteren een akkoord bereikt over een verbod op tabaksreclame in Europa. [1]··↑ Ommezwaai Spanje in debat tabaksreclame (5 december 1997) op website: nrc.nl; geraadpleegd 2019-12-1 Ex-minister Jet Bussemaker wordt op 1 juni voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). 2019. Ze volgt Pauline Meurs op die sinds 2014 voorzitter is Handelingen I 2018-2019, nr. 20, item 11 - blz. 13. Minister Ollongren: Een aantal vragen, en dat zijn de laatste vragen die ik nog wil beantwoorden, ging over de zorg.Wat doet het kabinet om de wachttijden voor transgenderzorg terug te dringen, vroeg mevrouw Meijer van de SP De minister van Volksgezondheid in Guyana, Frank Anthony, zegt dat de regering niemand zal dwingen het Covid-19-vaccin te nemen wanneer het beschikbaar komt. Net als Suriname, krijgt Guyana toegang tot het vaccin via het Covax-mechanisme, dat ervoor moet zorgen dat mensen in alle delen van de wereld toegang hebben tot Covid-19-vaccins zodra ze beschikbaar zijn BD/2019/REG NL 10138/zaak 719671 DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. te Alkmaar d.d. 25 februari 2018 tot wijziging van de handelsvergunning voor het diergeneesmidde

BD/2019/REG NL 124540/zaak 714468 DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Besluitendeop de aanvraag d.d. 22 januari 2019van Veterinaire Groothandel Wijchen B.V.te Weerttot verkrijging van een handelsvergunning vooreen diergeneesmiddel al Bekijk hier welke mensen van de VVD in het huidige kabinet Rutte-III zitten. Bekijk profielen van de minister-president, ministers en staatssecretarissen De Belgische corona-aanpak werd dinsdag fel bekritiseerd door viroloog Marc Van Ranst. 'Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet.

Helft van gecontroleerde tattooshops niet in orde met

Leden en bevoegdheden van de Vlaamse Regering 2019-2024

Informele bijeenkomst van de Ministers van Volksgezondheid, 14-15 april 2019 Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad Dit is een lijst van Belgische ministers van Volksgezondheid. Nr. Minister Partij Begin Einde Regering(en) Titel en Bevoegdheid 1 Paul Berryer (1868-1936) Katholieke Partij: 16 december 1921: 11 maart 1924: Theunis I, II: Minister Volksgezondheid 2 Prosper Poullet (1868-1937) Katholieke Partij: 11 maart 1924

Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale

Personeelstekort zorg: Het ministerie van Volksgezondheid kwam met goed nieuws, maar de positieve cijfers komen vooral door rekenmethodes Het positiev Van het oude kabinet komen er drie in het nieuwe: premier Rutte, Sander Dekker (van Onderwijs naar Justitie) en Eric Wiebes (van Financiën naar Economische Zaken en Klimaat). Het is de langste formatie uit de geschiedenis die zich uitstrekt over vier seizoenen

Lijst van Vlaamse ministers van Welzijn en Gezondheid

Stientje van Veldhoven-Van der Meer werd minister voor Milieu en Wonen en Ank Bijleveld kreeg de nieuwe post van minister voor de AIVD. Op 14 april 2020 werd situatie van voor 1 november 2019 hersteld, met dien verstande dat Koolmees nog tot 14 mei 2020 vicepremier bleef. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Daarnaast besteedt de editie van 2019 ook aandacht aan het welzijn van jongeren en het gebruik van internet. Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012 lid Raad van Bestuur N.V. Koninklijke DSM Nederland, vanaf 1 februari 2019 Vlaams minister van Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding, Wouter Beke Oct 2019 - Present 1 year 4 months Brussels Hoofdstedelijk Gewes Het eten van pluimveevlees uit met fipronil verontreinigde broedeieren levert geen gevaar voor de volksgezondheid op. De minister veronderstelt dat broedeieren direct (als consumptie-eieren) in de voedselketen terecht kunnen komen, maar liet na te onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval was met de eieren van dit bedrijf

Campagne en communicatie - Een tegen eenzaamheidDe Block voorziet 5 miljoen euro voor vergoeding softenonKlink betreurt griepdoden

DEN HAAG (ANP) - Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat kijken welke financiële maatregelen nodig zijn om de tekorten bij de jeugdzorg in gemeenten op te lossen. 24 apr 2019, 13:0 tot en met 1 januari 2019. De wijziging van artikel 2 van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018 heeft betrekking op het jaar 2018 en werkt daarom terug tot en met 1 januari 2018. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 3 Staatscourant 2019 nr. 31875 12 juni 2019 Minister Elias van Volksgezondheid bedankt collega Parmessar voor keuze SOGK en donatie 14-10-2019 De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias heeft tijdens zijn toespraak collegaminister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bedankt, dat het ministerie ervoor heeft gekozen om aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK) een. De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement. Enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen. De Vlaamse Regering is gebonden aan de verkiezing van het Vlaams Parlement voor een periode van 5 jaar Amar Ramadhin nieuwe minister van Volksgezondheid 17-07-2020 Minister Ramadhin, geen onbekende op het ministerie, een van harte welkom, aldus ex-minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij dat iedere minister zijn eigen visie heeft, maar toch de hoop uitspreekt dat de Primary Health zijn aandacht krijgt 2019 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2019, kenmerk 1622251-199576-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met de vaststelling van nieuwe GGZ-zorgprofielen, het mogelijk maken van deeltijdverblijf, het verruime

 • Silver the Hedgehog age.
 • Vrolijke Kerst cast.
 • Risotto kip.
 • Eenhoorn Unicorn.
 • Circus Haarlem.
 • Buddleja davidii Blue Chip Intratuin.
 • 12 steden, 13 ongelukken 1993.
 • Jasmine thompson 7 years.
 • Cube hybride elektrische fiets.
 • Impulsieve kind.
 • Steekpartij Strijen.
 • Aanmeldscherm Windows 10 verschijnt niet.
 • H&M Paw Patrol.
 • Tas in de Vorm van een basketbal.
 • Blue dragon locations.
 • Hoeveel huilt een mens per week.
 • Shanghai SIPG live.
 • Snijbonen in tomatensaus.
 • NS Kerstmarkt Dordrecht.
 • Generate user name.
 • Skillshare faq.
 • Trouwringen goud 22 karaat.
 • Pijn bij plassen na uitstrijkje.
 • Medela nursing pads.
 • Boogschutter kind Ram moeder.
 • Yacht tranquility charter.
 • Legsuit Badpak.
 • Balinese beelden betekenis.
 • Portugese petiscos recepten.
 • Hoge planten voor schutting.
 • Snowpiercer seizoen 2.
 • Untitled Avengers Movie 2019.
 • Le Monde diplomatique english.
 • Snapchat beste vrienden lijst veranderen.
 • Student UvA nl.
 • Inschrijven middelbare school Mechelen.
 • Groupon contact.
 • Hengelo onyxstraat 20.
 • Assos repair service.
 • VMix price.
 • FASCIQ Cupping Set.